Prometeusz Consulting sp. z o.o.

Prometeusz Consulting sp. z o.o.

ubezpieczenia oc, kalkulator oc, odszkodowania

ubezpieczenia oc, kalkulator oc, odszkodowania

» PRAWNIK OSOBISTY / JAK TO DZIAŁA

Bezpieczeństwo prawne dla każdej osoby 

Konsorcjum Grupa Prawna IV Filar Sp. z o.o. oferuje usługę pomocy prawnej (System Ochrony Prawnej) dla osób fizycznych świadczonej przez uprawnione do wykonywania zawodu prawnika kancelarie prawne, adwokatów lub radców prawnych związanych z Konsorcjum długofalowymi umowami o współpracy.

Z Systemu Ochrony Prawnej (SOP) może skorzystać każda osoba fizyczna zameldowana w miejscu znajdującym się w granicach administracyjnych miast i gmin objętych zakresem terytorialnym Regionów, która podpisała umowę w zakresie wybranych pakietów oferowanych przez Konsorcjum: Prawnik Osobisty, Prawnik Rodzinny, Prawnik dla Pracownika.

Konsorcjum, w ramach swojej struktury organizacyjnej, prowadzi działalność w formie oddziałów terytorialnych - Regionów, którym przypisane są określone miasta i gminy. W ramach Regionu funkcjonuje od 1-5 kancelarii prawnych związanych z Konsorcjum. Obszary Regionów są zsynchronizowane z istniejącym podziałem właściwości terytorialnych sądów okręgowych i rejonowych w Polsce.

Procedura korzystania z usługi

Każda osoba po podpisaniu umowy korzystania z Systemu Ochrony Prawnej w ramach wybranego pakietu uzyskuje indywidualny numer identyfikacyjny Uczestnika Systemu Opieki Prawnej - PIN, oraz określa osobiste hasło główne i rezerwowe, które stanowią potwierdzenie prawa do korzystania z usługi podczas kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

Każdy Uczestnik SOP może wyznaczyć dodatkową osobę (osoby), która może zgłosić potrzebę pomocy prawnej w imieniu Uczestnika w szczególnych przypadkach, kiedy Uczestnik nie jest w stanie osobiście zgłosić zapotrzebowania na usługę pomocy prawnej (np. brak świadomości wskutek wypadku, zatrzymanie przez policję lub inne nieprzewidziane okoliczności).

Uczestnik SOP (lub osoba wyznaczona), w celu skorzystania z usług swojego prawnika rodzinnego/osobistego, zgłasza taką potrzebę w Biurze Obsługi Klienta. Po weryfikacji danych Uczestnika w ciągu 3 dni roboczych administrator systemu wyznacza miejsce i termin spotkania z prawnikiem, o czym poinformuje Uczestnika systemu telefonicznie i/lub drogą elektroniczną. Jednak w wypadkach szczególnych, mających charakter nagłych (aresztowanie lub zatrzymanie przez policję) Konsorcjum deleguje współpracującego adwokata z pominięciem tego warunku.

Powyższa procedura obowiązuje tylko i wyłącznie przy pierwszym kontakcie z Kancelarią w danej sprawie. Kolejne spotkania i ich częstotliwość odbywają się na bazie bezpośrednich ustaleń z radcą lub adwokatem obsługującym. Centrum Obsługi Klienta pozostaje do dyspozycji Uczestnika w dalszym ciągu, na wypadek konieczności rozwiązania problemów organizacyjnych.

Konsorcjum przyjmuje zgłoszenia - zapotrzebowania na korzystanie z usług Kancelarii we wszystkie dni robocze od godziny 8.00 do godziny18.00. Realizacja usługi (spotkanie z adwokatem) następuje w terminie 3 dni roboczych, jednak w przypadkach nagłych Kancelaria podejmuje czynności niezwłocznie po przyjęciu zawiadomienia o takim fakcie od Konsorcjum, w miarę możliwości tego samego dnia roboczego do godziny 18.00 lub następnego dnia roboczego.

Kancelaria, do której kierowany jest Uczestnik w pierwszej kolejności, jest zlokalizowana w mieście położonym na terytorium organizacyjnym "SOP" (Regionie), w którym siedzibę posiada sąd rejonowy lub okręgowy, właściwy terytorialnie dla miejsca zamieszkania Uczestnika, lub w innym mieście położonym na terytorium tego samego Regionu organizacyjnego "SOP", jednak w odległości nie większej niż 40 km od siedziby sądu rejonowego lub okręgowego właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania Uczestnika.

W przypadku jeśli sprawa, w której zwraca się Uczestnik do Kancelarii powinna być rozpatrywana w innym Regionie (sądzie lub prokuraturze), niż właściwy ze względu ma miejsce zamieszkania, Konsorcjum kieruje Uczestnika do innej Kancelarii obsługującej właściwy Region (w rozumieniu organizacyjnym "SOP") zlokalizowanej w odległości nie większej niż 40km od siedziby właściwego dla danej sprawy sądu rejonowego, okręgowego, prokuratury lub innych instytucji.

Odpowiedzialność Konsorcjum wobec Uczestnika z tytułu zawartej umowy na uczestnictwo w "SOP" dotyczy wyłącznie spraw prowadzonych przez właściwe dla tych spraw sądy okręgowe, organy prokuratury i administracji państwowej, które posiadają siedzibę na terytorium objętym zakresem organizacyjnym "SOP".

Obowiązki Kancelarii prawnych

Konsorcjum posiada zawarte umowy o współpracy z Kancelariami, w ramach których Kancelaria świadczy następujące usługi na rzecz klientów - Uczestników Systemu Ochrony Prawnej:

  1. obowiązkowego wysłuchania Uczestnika systemu,
  2. określeniu skutecznej możliwości obrony lub dochodzenia roszczeń, w oparciu o przedstawione fakty i ewentualne dokumenty przedstawione przez Uczestnika lub wskazane osoby,
  3. przedstawieniu możliwych wariantów zakończenia ewentualnego postępowania sądowego,
  4. niezbędnej reprezentacji Uczestnika lub wskazanych osób przed organami prokuratury i sądami powszechnymi zlokalizowanymi na terenie objętym działaniem systemu, na podstawie złożonego w Kancelarii pełnomocnictwa.

Prometeusz Consulting sp. z o.o. © 1989 - 2009

www.activate.pl